Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Budżetowy

STATUT GZB

 • Zmiany w statucie z dn. 18 listopada 2015 r. ZMIANA W STATUCIE
 • Zmiany w statucie z dn. 23 września 2015 r.

U C H W A Ł A  Nr XXXIII/214/06

Rady Gminy Lanckorona

z dnia 12 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie

 

                        Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U Nr 9, poz.43 z późn. zmianami)

 

Rada Gminy Lanckorona

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Statut Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) uchwała Nr III/19/94 Rady Gminy w Lanckoronie  z dnia 28 października 1994r.w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie,

2) uchwała nr VI/55/99 Rady Gminy w Lanckoronie z dnia 25 maja 1999r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie,

3) uchwała Nr IV/22/2002 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy: (-)  Cecylia Lang

 

                                                                                                 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                          Załącznik do uchwały

                                                                                            Nr XXXIII/214/06

                                                                                                  Rady Gminy Lanckorona

                                                                                            z dnia  12.04.2006r.

 

STATUT

Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Gminny Zakład Budżetowy zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Lanckorona, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność  w formie zakładu budżetowego.

 

 1. Zakład działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
 3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej,
 4. uchwały Nr X/76/91 Rady Gminy w Lanckoronie z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lanckoronie,
 5. niniejszego statutu.  

§ 2

 

Siedzibą Zakładu jest miejscowość Lanckorona w gminie Lanckorona.

 

§ 3

 

Organem właściwym do tworzenia, likwidacji i reorganizacji Zakładu jest Rada Gminy Lanckorona.

 

Rozdział II

Przedmiot działania

 

§ 4

 

Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a obejmujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w szczególności:

 1. utrzymanie czystości na terenie gminy Lanckorona,
 2. budowa i utrzymanie terenów zielonych,
 3. utrzymanie sieci deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
 4. utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Lanckoronie, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalnię, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych,
 5. pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody pitnej na potrzeby mieszkańców,
 6. utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych, sieci  wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
 7. prowadzenie ewidencji instalacji wodno-kanalizacyjnej a także wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ich odbiór i zawieranie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków,
 8. wykonawstwo  inwestycji i remontów sieci i  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
 9. budowa, remonty i  konserwacja dróg publicznych, placów, chodników,
 10. zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy,
 11. prowadzenie szaletów publicznych,
 12. świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
 13. organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych  dla bezrobotnych,
 14. nadzorowanie i prowadzenie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Lanckoronie,
 15. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 16. wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Wójta w ramach bieżącej obsługi zamawiającego,

§ 5

 

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług  na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Rozdział III

Organizacja zakładu

 

§ 6

 

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który ponosi jednoosobową odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
 2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym. Wójt w stosunku do Dyrektora  wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

 

§ 7

 

 1. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a kieruje nim Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje z zakresu prawa pracy samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującym prawem ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Dyrektor wykonuje swe zadania przy pomocy Głównego Księgowego i podległych mu bezpośrednio pracowników.
 4. Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Zakładu po uzgodnieniu z Wójtem  Gminy.

§ 8

 

1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planu finansowego Zakładu,
 2. ustalanie regulaminów wewnętrznych Zakładu,
 3. decydowanie w sprawach osobowych pracowników,
 4. dokonywanie analizy ekonomicznej  Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów,
 5. zabezpieczenie majątku przed zniszczeniem, dewastacją , kradzieżą itp.,
 6. terminowe i należyte wykonywanie zadań w zakresie obronności i obrony cywilnej,
 7. zawieranie umów w zakresie świadczenia usług oraz windykacja należności,
 8. składanie Radzie Gminy  corocznego sprawozdania z działalności Zakładu.

 

2. Kalkulacja na prace i usługi wykonywane na rzecz Gminy wymagają zatwierdzenia przez Wójta Gminy.

 

§ 9

 

 1. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Zakładu w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
 2. Dyrektor Zakładu może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Zakładu. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym Zakładu.

Rozdział IV

Mienie Zakładu

§ 10

 

 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym, będącym w zarządzie Zakładu wg stanu na dzień przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i rozpoczęcia działalności Zakładu.
 2. Zakład gospodaruje powierzonym mu mieniem komunalnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

 

Rozdział V

Działalność Zakładu i jego gospodarka finansowa

 

§ 11

 

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor w granicach udzielonego mu przez Wójta pełnomocnictwa.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Do dokonania czynności prawnych przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.
 4. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

 

§ 12

 

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.
 3. W terminie 10 dni od dnia otrzymania od Wójta informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu – Dyrektor zatwierdza plan finansowy Zakładu dostosowując go do uchwały budżetowej.
 4. Projekt planu finansowego oraz plan finansowy sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.
 5. Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

§ 13

 

Zakład dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.

§ 14

 

1. Źródłem przychodów  Zakładu są:

 1. wpływy ze świadczonych usług,
 2. dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy,
 3. inne wpływy.

2. Do przychodów własnych, o których mowa w ust.1 pkt 1 nie zalicza się dochodów z najmu

    i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych

    Gminy .

  

3. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymać dotację

     podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji.

4. Dotacje dla Zakładu nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności.

5. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz dotacji

    otrzymywanych w związku z realizacją projektu lub zadania współfinansowanego ze

    środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii

    Europejskiej.

§ 15

 

 1. Zakład wpłaca do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy przeprowadza skarbnik gminy.

 

 

§ 16

 

Odrębne przepisy określają zasady:

 1. planowania i sprawozdawczości statystycznej,
 2. prowadzenia rachunkowości,
 3. finansowania i rozliczania z budżetem gminy,
 4. ustalania cen i stawek opłat.

 

 

Rozdział VI

System kontroli wewnętrznej

§ 17

 

1. Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie  systemu kontroli  

    wewnętrznej.

2. Dyrektor Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością

    wykorzystania wyników  kontroli wewnętrznej oraz danych napływających spoza zakładu,

    a w szczególności od usługobiorców i organów kontrolnych.

 

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki pracowników

§ 18

 

Prawa i obowiązki pracowników zakładu określają odrębne przepisy, a w szczególności:

1) ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Rozdział VIII

Nadzór nad zakładem

§ 19

 

1. Rada Gminy dokonuje oceny działalności Zakładu raz w roku.

2. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.

3.Uprawnienia kontrolne przysługują również właściwym komisjom Rady Gminy zgodnie ze

   Statutem Gminy, skarbnikowi gminy oraz właściwym organom kontrolnym.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 20

 

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 21

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy: (-) Cecylia Lang

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pogoda

Imieniny