Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Budżetowy

REGULAMIN /WODA, ŚCIEKI/

.


                                                                        U C H W A Ł A Nr XIX/120/2004

Rady Gminy Lanckorona

z dnia 15 września 2004r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze gminy Lanckorona.

 

 

                        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zmianami),

 

Rada Gminy Lanckorona

  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 

Uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

                                               Przewodnicząca Rady Gminy:   C.Lang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                             Załącznik do uchwały Nr XIX/120/2004

                                                                                                                                             Rady Gminy Lanckorona

                                                                                                                                             z dnia 15 września 2004r.

 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE LANCKORONA

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez:

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie

34-143 Lanckorona

ul. 3-Maja 587

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zmianami).

5. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwanym dalej Odbiorcą.

 

§ 2. Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Warunki przyłączenia do sieci.
 3. Warunki zawierania umów.
 4. Minimalny poziom świadczenia usług przez Zakład.
 5. Prawa Gminnego Zakładu Budżetowego.
 6. Obowiązki Odbiorcy Usług.
 7. Sposób rozliczeń między Zakładem a Odbiorcą.
 8. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, sposoby załatwiania reklamacji.

 

 

Rozdział II

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 3. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 1. Do wniosku o którym mowa w ust.1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
  1. mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
  2. sprecyzowanie potrzeb w zakresie celu na jaki będzie używana woda oraz rodzaju odprowadzanych ścieków.
 1. W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1, Zakład wydaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości.
 2. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę , zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 3. Zakład dokona uzgodnienia dokumentacji w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji.
 4. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
 5. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Zakład dokonuje odbioru  wykonanego przyłącza pod względem prawidłowego wykonania.
 6. Zakład rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzania ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
 7. Warunkiem zawarcia umowy jest wykonanie przez Odbiorcę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 

§ 4. 1. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2. W przypadku gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Gminy mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z Gminą, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne umożliwiające im korzystanie z sieci.

3. Urządzenia, o których mowa w ust.2 mogą podlegać przekazaniu gminie na warunkach określonych w oddzielnej umowie, zgodnie z art.31 ustawy.

 

§ 5. 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznych i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę wody.

      3. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego zabezpiecza Zakład.

 

§ 6. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

 

 

Rozdział III

Warunki zawierania umów

 

§ 7.1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenia ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci, po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów przeprowadzonych w związku z przyłączeniem.

 1. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z którego maja być odprowadzone ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 2. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana  jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
 3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 Zakład zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  1. wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi Polskich Norm, w sposób uzgodniony z zakładem  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu,
  2. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy w terminie wyznaczonym pomiędzy najemcą/właścicielem a zarządcą nieruchomości,
  3. wnioskodawca ustala z właścicielami lub najemcami poszczególnych lokali, sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady utrzymania tych wodomierzy. Uzgodnienia z właścicielami lub najemcami poszczególnych lokali muszą być wykonane w formie pisemnej i dołączone do wniosku, o którym mowa w ust.4,
  4. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody w pozostałych  lokalach; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

 

§ 8. 1. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 1. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, lub za porozumieniem stron.
 2. W razie naruszenia przez odbiorcę postanowień umowy – Zakład może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy czym naruszenie przez Odbiorcę postanowień regulaminu w razie nie przywrócenia w terminie wyznaczonym przez Przedsiębiorstwo stanu umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, lub opóźnienie zapłaty za wodę i ścieki za pełne dwa okresy obrachunkowe uprawnia Zakład do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Po rozwiązaniu umowy Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz demontuje wodomierz główny. Koszt ponownego uruchomienia dostawy wody i odprowadzania ścieków obciąża odbiorcę usług.
 4. W przypadku zmiany odbiorcy usług, potwierdzonej zawarciem nowej umowy następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą.
 5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład w dacie rozwiązania umowy środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to jakichkolwiek zmian w jakości, terminowości usług Zakładu na rzecz pozostałych odbiorców usług.

 

§ 9. Umowa, o której mowa w § 7 ust.1 zawierać będzie w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
 2. sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń,
 3. praw i obowiązków stron umowy,
 4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 5. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy, pkt 1,2,3,4.
 6. okresu obowiązywania umowy, warunku jej wypowiedzenia oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy w tym wypowiedzenia.

 

 

Rozdział IV

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład

 

 

§ 10. Zakład ma obowiązek zapewnić:

1. Zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody:

            - w wymaganej ilości określonej w umowie,

            - pod odpowiednim ciśnieniem określonym rozporządzeniem właściwego ministra,

            - o odpowiedniej jakości spełniającej wymagania w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,

            - w sposób ciągły i niezawodny.

2. Zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do przyjmowania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły.

 

§ 11. 1. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia niezawodnego działania eksploatowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 1. Zakład jest obowiązany do informowania organu wykonawczego Gminy na jego żądanie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 2. Zakład zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących przyczyn występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

§ 12. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

 

§ 13. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład informuje odbiorców poprzez ogłoszenie pisemne co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

2. Wstrzymanie dostawy wody i przyjmowania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują wyłącznie warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska.

3. Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody bez winy zakładu spowodowane:

      - brakiem wody na ujęciu,

      - przerwą w dostawie wody pochodzącej z zakupu,

      - zanieczyszczeniem wody w ujęciu lub zbiornikach wody czystej w sposób                     niebezpieczny dla zdrowia bez winy Zakładu,

      - potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydrantów,

      - przerwami w dostawie energii do pompowni,

      - wystąpieniem awarii:

 • na sieci wodociągowej,
 • urządzeń wodociągowych,
 • armatury wodociągowej.

 

4. Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w prawidłowym przyjmowaniu ścieków bez winy Zakładu spowodowane:

            - zanieczyszczeniem ścieków substancjami stwarzającymi zagrożenie dla oczyszczalni     i odbiornika ścieków oczyszczonych,

            - przerwami w dostawie energii do przepompowni ścieków i oczyszczalni,

            - przepełnieniem kanalizacji ogólnospławnej spowodowanej gwałtownymi opadami        atmosferycznymi,

            - wystąpieniem awarii:

 • na sieci kanalizacyjnej,
 • urządzeń kanalizacyjnych,
 • armatury kanalizacyjnej.

 

§ 14. 1. Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego na każdym przyłączu wodociągowym.

2.  Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jak również miejscem rozdziału przyłącza i instalacji wewnętrznej.

 

 

Rozdział V

Prawa Zakładu

 

§ 15. Uprawnieni przedstawiciele Zakładu , po okazaniu pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego kto korzysta z jego usług, posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Odbiorcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

§ 16. 1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

a)  z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

2. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków, o którym mowa w ust. 1, Zakład  niezwłocznie informuje odbiorców w formie pisemnych ogłoszeń.

§ 17. Zakład  może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci.

§ 18. 1. Zakład  może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, w przypadku i na warunkach określonych w art. 8 ustawy, tj. gdy:

-      przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

-      odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

 

-      jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa oraz warunków szczególnych zapisanych w umowie lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,

     -      został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Zakład może przerwać dostawę wody lub odbiór ścieków w przypadku, gdy realizacja tych usług nie jest możliwa z przyczyn od zakładu niezależnych, określonych w umowie w szczególności § 13 regulaminu.

3. Zakład może przerwać dostawę wody lub odbiór ścieków w przypadku, gdy Odbiorca usług nie spełnia obowiązków § 5 ust. 1, przez co naraża zakład na straty.

Rozdział VI

Obowiązki Odbiorcy usług

§ 19. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:

  1.  Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

  2.  Użytkowania przyłączy i instalacji wod-kan w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

  3.  Zapewnienia szczelności przyłącza stanowiącego własność Odbiorcy i instalacji kanalizacyjnej w zakresie zgodnym z postanowieniami umowy.

  4.  Poinformowaniem Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków.

  5.  Wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia sieci.

  6.  Zapewnienia Zakładowi swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego w pasie określonym w obowiązujących przepisach.

  7.   Zapewnienia Zakładowi możliwości wykonania niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zainstalowanych na nich urządzeń.

  8.  Niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzeń należących do Zakładu bez uzyskania jego zgody.

  9.  Niewykonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 20. 1. Odbiorca winien zapewnić właściwe warunki pracy wodomierzy i urządzeń pomiarowych oraz przyłącza wodociągowego poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przez uniemożliwienie dostępu do tych pomieszczeń osobom nieuprawnionym.

2. Odbiorca pokrywa koszty usunięcia uszkodzeń wodomierza, urządzeń pomiarowych i przyłącza wodociągowego powstałych w wyniku braku ich zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych, oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji (np. uszkodzenie mechaniczne).

§ 21. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

§ 22. Zakład nie może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzania ścieków, jeżeli zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

Rozdział VII

Sposób rozliczeń między Zakładem  a Odbiorcą

§ 23. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 24. 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego przez Zakład i pozostającego w eksploatacji Zakładu.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

3. Różnicą obciążony zostanie najemca budynku wielolokalowego lub właściciele poszczególnych lokali w sposób określony w umowie.

§ 25. W razie braku wodomierza ilość zużytej wody ustala się na podstawie aktualnych norm zużycia wody ustalonych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 26. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza:

a)  nie przekraczającej 3 miesięcy - ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza. W razie braku danych o średnim zużyciu z 6 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wyliczonego w oparciu o bieżące wskazania czynnego wodomierza,

b) przekraczającej 3 miesiące - zużycie wody ustala się według obowiązujących norm zużycia wody.

§ 27. W razie niemożności odczytu wodomierza Zakład ma prawo wystawienia faktury zaliczkowej, która zostanie rozliczona w fakturze wyrównawczej po odczytaniu wodomierza.

§ 28. W przypadku stwierdzenia poboru wody z pominięciem zainstalowanego wodomierza, lub czasowego wymontowania wodomierza celem nielegalnego poboru wody przez Odbiorcę, ilość pobieranej wody ustala się odpowiednio do ilości, która mogłaby popłynąć pełnym przekrojem przyłącza wodociągowego w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.

§ 29. Na wniosek Odbiorcy usług, Zakład dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy działania legalizacyjne nie potwierdzą niesprawności wodomierza koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca.

§ 30. Ilość odprowadzanych ścieków Zakład określa na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez Odbiorcę. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się:

a)  w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych dostarczających wyłącznie ścieki socjalno - bytowe - jako 95% ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł wody,

b) w pozostałych przypadkach - jako ilość pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł wody, pomniejszona o udokumentowaną ilość wody bezpowrotnie zużytej do celów produkcyjnych i technologicznych.

§ 31. 1. O zmianie przez uprawniony do tego organ wysokości opłat za wodę i ścieki, Zakład powiadomi zainteresowanych przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie.

2. Na dzień zmiany ceny ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków, będzie określona na podstawie wyliczonego średniego zużycia obejmującego okres obrachunkowy.

§ 32. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym na fakturze. Zwłoka w zapłacie upoważnia Zakład do naliczania ustawowych  odsetek.

2. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jego terminowej zapłaty.

3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a jeżeli zainteresowany zażąda jej zwrotu, nastąpi to w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Zakład.  Jeżeli nadpłata wynikła z winy Zakładu jej zwrot nastąpi wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 33. 1. W razie zmiany właściciela (zarządcy) nieruchomości Odbiorcę obciąża obowiązek opłaty za wodę i ścieki, do czasu przejęcia obowiązków odbiorcy wody przez następcę prawnego, lub wystąpienia o odcięcie dopływu wody i demontażu wodomierza.

2. W razie korzystania z wody przez kilku współwłaścicieli (współużytkowników) z wspólnego urządzenia pomiarowego, należnością za pobraną wodę i odprowadzone ścieki obciąża się ich solidarnie.

§ 34. Przy rozliczeniu z Odbiorcami, Zakład zobowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną przez Zakład w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 35. 1. Taryfa wymaga ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

2. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 36. Zakład obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie - za wodę:

a)  pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b) zużytą  na cele przeciwpożarowe,

c)  zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

 

 

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 37. Wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje:

a)  w ciągu 12 godzin od telefonicznego żądania określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a),

c)  w ciągu 14 dni od daty pisemnej i telefonicznej skargi zażalenia, wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 38. Zakład zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 39. W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy usług przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 40. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Zakład winien uprzedzić odbiorców w formie pisemnych ogłoszeń.

§ 41. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Kierownika Zakładu.

3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 42. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy:C.Lang

 

                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK Nr 1

                                                                                                                     

Warunki techniczne dla indywidualnego rozliczania z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych

Gminny Zakład Budżetowy ustala warunki, które należy spełnić w celu dostosowania lokali mieszkaniowych i użytkowych w budynkach wielolokalowych do oddzielnego opomiarowania zgodnie z obowiązującą "Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z dnia 7 lipca 2001 r. tj.:

  1.  Uzyskać pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli budynku.

  2.  Opomiarować wszystkie mieszkania lokatorskie zgodnie z normą PN-ISO 4064-2 + Ad1 oraz PN-98/B-10720.

  3.  Przewidzieć instalację wodociągową dla niezależnego opomiarowania wszystkich lokali.

  4.  Wodomierze mieszkaniowe powinny być montowane poziomo, jednego producenta, jednakowego typu, klasy obciążeń oraz średnicy dla wszystkich lokali.

  5.  Zestaw wodomierzy mieszkaniowych należy zlokalizować za pierwszą ścianą budynku w jednym pomieszczeniu, do którego jest doprowadzone przyłącze wodociągowe z zagwarantowanym swobodnym dojściem do odczytu wodomierzy i czynności eksploatacyjnych.

  6.  Gminny Zakład Budżetowy zobowiązany jest do montażu wodomierza głównego, który jest podstawą do rozliczeń między Zakładem a Właścicielem lub Zarządcą budynku wielolokalowego.

  7.  Wodomierze mieszkaniowe należy montować wg zasady: jeden wodomierz na jedno mieszkanie lub jeden lokal użytkowy.

  8.  Wodomierze mieszkaniowe odczytywane i rozliczane odpłatnie przez Gminny Zakład Budżetowy będą funkcjonowały jako podliczniki wodomierza głównego.

Na powyższy zakres należy opracować projekt budowlany, który należy uzgodnić z Gminnym Zakładem Budżetowym.

W dokumentacji projektowej należy zamieścić:

  1.  Pisemne oświadczenie Właścicieli lub Zarządcy budynku wielolokalowego o sposobie rozliczania i pokrycia różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach.

  2.  Zasady utrzymania i eksploatacji wodomierzy mieszkaniowych sporządzone przez właściciela lub Zarządcę budynku wielolokalowego.

  3.  Pisemne zgody każdego z najemców lokali mieszkalnych i użytkowych na zainstalowanie urządzenia pomiarowego tzw. wodomierza mieszkaniowego stanowiącego podstawę do rozliczeń za wodę i odprowadzanie ścieków.

  4.  Pisemne zgody każdego z najemców lokali mieszkalnych i użytkowych na podpisanie "Umowy o prowadzenie odczytów i rozliczeń" z dostawcą wody.

  5.  Przeliczenie przepustowości istniejącego przyłącza z uwzględnieniem całkowitego rozbioru wody.

Całą instalację wewnętrzną, należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy: C.Lang

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pogoda

Imieniny